Vilkår for brug af denne hjemmeside

Datapolitik i sparekassen Sjælland-Fyn
I sparekassen tilbyder vi en række digitale services, der forudsætter, at du afgiver nogle bestemte personlige oplysninger i en webformular (eksempelvis telefonnummer, adresse, eller e-mailadresse).

Du kan være sikker på, at dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og i fuld overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, Lov om Finansiel Virksomhed, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt sparekassens generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne du giver os, vil udelukkende blive brugt til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og at yde den bedste service over for dig som kunde og bruger. Du kan være sikker på, at vi ikke bruger dine oplysninger til andet, end hvad formålet med afgivelsen tilsigter.

Håndteringen af dine personoplysninger er beskyttet af loven. Det gælder alt fra indsamling, registrering, brug, videregivelse, blokering og sletning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sparekassen.

Ophavsret (Copyright)
Indholdet på sparekassens hjemmeside er beskyttet af reglerne om ophavsret. Mangfoldiggørelse af indholdet på www.spks.dk må derfor ikke ske uden, at sparekassen forinden har givet sit skriftlige samtykke hertil. Det er dog tilladt at downloade og udskrive materiale til eget brug.

Link til spks.dk
Links til www.spks.dk kan i henhold til lovgivningen finde sted uden sparekassens godkendelse. Derfor er sparekassen ikke ansvarlig for, fra hvilke sider eller i hvilken sammenhæng der linkes til www.spks.dk. 

Links fra spks.dk
På www.spks.dk linkes der til hjemmesider, der drives af tredjemænd. Disse links er kun angivet til brugerens information, og sparekassen er således ikke ansvarlig for indholdet på disse sider. 

Ændringer af vilkår for spks.dk
Sparekassen Sjælland-Fyn forbeholder sig ret til når som helst at ændre i vilkårene for brug af www.spks.dk ved at opdatere denne side. Du bør derfor jævnligt genlæse vilkårene. 

Information om behandling af persondata i sparekassen

1. Generel oplysningspligt

Inden Sparekassen Sjælland-Fyn agerer som dataansvarlig, skal du efter databeskyttelsesforordningen have oplyst, hvordan og hvornår sparekassen indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

2. Indsamling og behandling af oplysninger

For at sparekassen kan betjene dig har vi brug for dit navn, adresse, CPR-nr., evt. CVR-nr., og du skal oplyse om dine skattemæssige forhold. Du skal dokumentere oplysningerne og vise pas eller anden dokumentation med billede og CPR-nr.

Desuden skal du oplyse formålet med og det forventede omfang af dit kundeforhold i sparekassen. Når vi beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give os dem. Hvis ikke, kan det måske betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig.

I sparekassen indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme personoplysninger - fx oplysninger i en mail om dit helbred, eller et budget med oplysning om at du er medlem af et bestemt politisk parti eller en fagforening - betragter vi det som din accept af, at sparekassen kan gemme oplysningerne. Sparekassen vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.

Sparekassen indhenter oplysninger til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder betalinger, kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Bruger du kredit- eller betalingskort, Netbank, eller betalingstjenester i øvrigt, henter vi oplysninger fra dig, forretninger, pengeinstitutter og andre. Det gør vi for, at vi kan gennemføre og korrigere betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.

Sparekassen henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger registreret om dig i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende.

Vi registrerer kommunikation med dig og optager visse telefonsamtaler, fx vedr. investering.

Efter hvidvasklovgivningen er vi forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter og at notere resultatet af disse undersøgelser.

Derudover modtager vi oplysninger om dig fra vores samarbejdspartnere (herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter) i de tilfælde, hvor der er givet samtykke hertil, eller der i øvrigt er hjemmel hertil i lovgivningen.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Efter hvidvasklovgivningen opbevarer vi oplysninger, dokumenter og øvrige relevante registreringer i mindst fem år efter forretningsforbindelsens ophør, eller den enkelte transaktion er gennemført. Registreret kommunikation og optagne telefonsamtaler (voicelogs) efter MiFIDreglerne er tilgængelige for dig i minimum fem år, hvis du kontakter sparekassen herom.

Vi gemmer oplysninger, som du har givet os med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år - selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør vi bl.a. for at sikre os mod svig.

3. Grundlag for behandling af oplysninger

Lovgrundlaget for Sparekassens behandling er den finansielle regulering og anden lovgivning, herunder

 • hvidvaskloven
 • skattekontrolloven
 • bogføringsloven
 • kreditaftaleloven
 • betalingsloven
 • databeskyttelsesloven

Derudover behandler sparekassen dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med sparekassen, eller hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

Sparekassen behandler dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for sparekassen. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- og betalingssikkerheden og til direkte markedsføring.

4. Videregivelse og overførsel af oplysninger

For at kunne opfylde aftaler med dig, fx hvis du har bedt os overføre et beløb til andre, så videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.

Sparekassen videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos SØIK iht. hvidvaskloven og til SKAT i medfør af skattekontrolloven.

Derudover videregiver sparekassen oplysninger til eksterne samarbejdspartnere (herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter) og børsnoterede selskaber, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen.

Misligholder du dine forpligtelser over for sparekassen, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support overføres personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. En liste over disse tredjelande kan ses på sparekassens hjemmeside. Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

5. Sparekassens tavshedspligt og din ret til indsigt

Sparekassens medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde i sparekassen.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger sparekassen behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan fx ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen.
Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger vi videregiver til SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til sparekassens forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom sparekassens know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

6. Profilering og automatiske afgørelser

Sparekassen foretager i visse tilfælde en automatisk evaluering af dine personoplysninger, fx for at analysere dine økonomiske forhold eller dine præferencer. Det gør vi fx, hvis vi skal lave en lovpligtig kreditvurdering eller investeringsprofil, og med henblik på at målrette vores markedsføring til dig.

Sparekassen foretager ikke automatiske afgørelser.

7. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger

Hvis de oplysninger, som sparekassen har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.

8. Begrænsning af behandling af oplysninger

Bestrider du korrektheden af de oplysninger, som sparekassen har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at sparekassen begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om sparekassens legitime interesser går forud for dine interesser.

Har du krav på sletning af de oplysninger, som sparekassen har registreret om dig, kan du i stedet anmode sparekassen om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Er behandling af de oplysninger, sparekassen har registreret om dig, alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring.

Sparekassen har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

9. Du kan tilbagekalde dit samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør, ved at du tilbagekalder dit samtykke.

10. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

Hvis sparekassen behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

11. Klage over sparekassens behandling af oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til sparekassen. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller dt@datatilsynet.dk.

12. Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Dataansvarlig er: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Isefjords Allé 5, 4300 Holbæk - CVR-nr. 36532130, persondata@spks.dk

Databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS

 • Indien
 • Jordan
 • Dubai
 • Serbien
 • Marokko

Ansvarsfraskrivelse

Alle former for vurderinger, skøn og anbefalinger af den fremtidige udvikling på de finansielle markeder kan kun betragtes som vores forventninger. 

Derfor er vi ikke ansvarlige for, om markedet udvikler sig i overensstemmelse hermed. Vi er således ikke ansvarlige for tab, som måtte følge af brugerens beslutning om at følge eller benytte anbefalinger, skøn og vurderinger fra hjemmesiden.

Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmesiden.

Beregninger
Vi påtager os intet ansvar for beregninger foretaget på hjemmesiden, og er dermed heller ikke ansvarlige for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er foretaget på baggrund af disse beregninger. 

Kontakt vores filialer for individuel rådgivning.

Eksterne kilder
Sparekassen bestræber sig på at videregive korrekte oplysninger, og bruger derfor kun kilder, som vores medarbejdere finder pålidelige. 

Vi er dog ikke ansvarlige for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger, som vi har indhentet hos eksterne kilder. 

Tekniske fejl
Vi er ikke ansvarlige for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til vores servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Tredjemands misbrug
Vi er endvidere ikke ansvarlige for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til sparekassens, brugerens eller tredjemands data. 

Vi kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af vores hjemmeside.