Logo
Nyheder

Pilen peger i en positiv retning for Sparekassen Sjælland-Fyn

3. November 2022

Sparekassen Sjælland-Fyn fortsætter den gode udvikling og styrker igen basisindtjeningen, der stiger med 23 % i forhold til 3. kvartal 2021. Baggrunden er bl.a., at sparekassen fortsat tager markedsandele på erhvervsområdet, og at mange kunder har omlagt deres lån. De gode takter afspejler sig på resultatsiden, hvor sparekassen i årets første 3 kvartaler leverer et resultat før skat på 351,0 mio. kr.

Sparekassen Sjælland-Fyns hovedsæde set fra vandsiden

Læs kvartalsrapport 3. kvartal 2022
Læs selskabsmeddelelse nr. 18/2022

Den positive udvikling i sparekassens basisindtjening skyldes bl.a. et fortsat højt aktivitetsniveau blandt sparekassens privat- og erhvervskunder.

 privatkundeområdet er det bl.a. de store rentebevægelser på realkreditområdet, der har givet travlhed, idet mange af sparekassens kunder har valgt at omlægge deres realkreditlån og herved bl.a. at nedbringe deres restgæld. Det bidrager – sammen med stigende indtægter fra sparekassens serviceydelser grundet bl.a. kundetilgang – positivt til det samlede indtjeningsbillede. Samtidig oplever sparekassen fortsat en rigtig god vækst på særligt erhvervsområdet, hvor udlån til erhvervskunder er øget med 11 % siden udgangen af 2021.

”Pilen peger i en positiv retning for sparekassen. Det gælder ikke mindst på erhvervsområdet, hvor vi oplever en høj efterspørgsel fra de mindre og mellemstore virksomheder i vores markedsområde. Samtidig lykkes vi med at udvide samarbejdet med vores eksisterende erhvervskunder. Det er særligt vores korte beslutningsveje og tilgængelighed, som erhvervssegmentet responderer positivt på,” lyder det fra administrerede direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson, om baggrunden for den positive udvikling.

En hjælpende hånd til kunderne

Generelt har sparekassen blikket rettet mod kunderne, da de høje energipriser og den historisk høje inflation naturligt skaber økonomisk usikkerhed hos mange.

Set over en bred kam har sparekassens kunder sunde økonomier, og er således også godt rustet til at stå imod de øgede udgifter i budgettet. Det skyldes bl.a., at mange privatkunder har pæne opsparinger, som de nu kan trække på. Det gælder dog ikke alle. Tilsvarende har erhvervskunderne det generelt godt, men de store prisstigninger rammer også i en tid, hvor mange kun er ved at finde deres fodfæste igen efter corona-pandemien. Af samme grund har sparekassen sammensat en værktøjskasse af tiltag, som kan sættes i spil over for kunder, som har brug for økonomisk hjælp for at få enderne til at mødes.

”De stigende priser på bl.a. el, benzin og fødevarer skaber usikkerhed hos mange familier og virksomheder, og det gælder også hos vores kunder. Derfor har vi også et klart og tydeligt budskab til vores kunder: Kontakt os, hvis I er usikre på, om I kan få økonomien til at hænge sammen. Som under corona-pandemien ved vi, at det er vigtigt, at vi som pengeinstitut er her for vores kunder og viser vores opbakning. Derfor har vi igangsat en række tiltag – eksempelvis muligheden for at få en kassekredit eller for at udskyde afbetalingen på lån – som vi gerne vil sætte i spil over for de kunder, som har brug for en likviditetsmæssig håndsrækning i en usikker tid,” lyder det fra Lars Petersson.

Sparekassen har også lanceret et energilån til energirenovering af boligen, som – udover at bidrage til den grønne omstilling – også kan medvirke til en billigere varmeregning. Energilånet kan bl.a. bruges til finansiering af solcelleanlæg, nye varmekilder og udskiftning af vinduer.

Tilbage til positive indlånsrenter igen

Den historisk høje inflation har fået Nationalbanken til at hæve renten flere gange over de seneste måneder for at dæmme op for de store prisstigninger. Sparekassen har på baggrund heraf valgt at afskaffe negative indlånsrenter for alle kunder i sparekassen, og har samtidigt indført positiv rente på en række indlånskonti, herunder sparekassens aktionæropsparing.

”Det er positivt, at vi har taget afsked med det negative rentemiljø, som har været svært at forstå for mange kunder. Derudover er vi tilfredse med, at vi igen kan gøre det mere fordelagtigt for vores kunder – i den udstrækning deres økonomi tillader det – at spare op. Derudover forventer vi også, at det stigende renteniveau på sigt vil styrke sparekassens basisindtjening yderligere, hvilket også er positivt,” siger Lars Petersson.

Mod nye mål

Sparekassen har, som en del af den 4-årige strategi ”Mod nye mål”, igangsat en række interne strategiske tiltag, som – udover at styrke sparekassens kommercielle processer, produkt- og servicetilbud – bl.a. skal frigøre 90.000 timer til kundepleje. Målsætningen skal bl.a. nås via en strømlining og automatisering af interne processer og arbejdsgange og ved – hvor det giver mening – at flytte udvalgte opgaver væk fra rådgivernes skriveborde og ud til kunderne. Sparekassen har ved udgangen af 3. kvartal af 2022 identificeret optimeringsmuligheder svarende til 45.000 timer. Nu går arbejdet med at frigøre de mange timer i gang.

”Det er positivt, at vi ved at tage de bredspektrede briller på allerede har identificeret en lang række optimeringsmuligheder, som vi tror på kan frigøre mere tid til vores kunder, rådgivning, relationsarbejde og til nye udviklingstiltag. Det er her, vi kan skabe størst værdi for både vores kunder og medarbejdere, og hvor vi – set ud fra et længere perspektiv – kan styrke sparekassen,” uddyber Lars Petersson.

Perioden i overskrifter

 

  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 12,3 % p.a. før skat.
  • Nettorenteindtægterne stiger 11 %.
  • Basisindtjeningen stiger 10 %.
  • Basisindtjeningen stiger i 3. kvartal 2022 med 23 % i forhold til 3. kvartal 2021.
  • Negative kursreguleringer på 83,3 mio. kr.
  • Tilbageførsel på 30,9 mio. kr. på nedskrivningsposten.
  • Forventningerne til årets resultat før skat er i henhold til selskabsmeddelelse nr. 18 indsnævret fra niveauet 425-510 mio. kr. til 450-510 mio. kr.


Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på mobil: 53 85 07 70.