Sparekassen Sjælland-Fyn øger overskuddet og reducerer omkostningerne

Første halvår 2019 blev rigtig solidt for Sparekassen Sjælland-Fyn. Det viser sparekassens netop offentliggjorte halvårsregnskab. Det samlede resultat efter skat udgør 126,0 mio. kr. Det er en stigning på 9 % i forhold til samme periode sidste år.

Se halvårsrapport
Læs selskabsmeddelelse nr. 14/2019

Af regnskabet fremgår det, at Sparekassen Sjælland-Fyn – på trods af et aktuelt hårdt pres på rentemarginalen – har øget de samlede indtægter med 8 %, hvilket er meget tilfredsstillende.

Sparekassen Sjælland-Fyns administrerende direktør Lars Petersson forklarer de stigende indtægter med et højt aktivitetsniveau hos sparekassens kunder.

”Vi ser en markant konverteringsbølge inden for boligområdet. Samtidig er der også rigtig god gang i hushandlerne inden for vores markedsområder på Sjælland og Fyn, og som en sidste ting får vi nu glæde af de seneste års kundetilgang. Vi laver ganske enkelt flere forretninger med både eksisterende og nye kunder,” siger Lars Petersson.

Han fortæller, at der også på erhvervsområdet er god aktivitet i Sparekassen Sjælland-Fyn.

”Vi har strømlinet beslutningsprocesserne, så vores erhvervskunder kan få de hurtige og klare svar, de har brug for. Det er et stærkt konkurrenceparameter og baggrunden for, at vi konstant vinder markedsandele inden for de mindre og mellemstore virksomheder og i forhold til landbruget,” siger Lars Petersson.

Samtidig med at Sparekassen Sjælland-Fyn har solid vækst i indtjeningen, er de samlede omkostninger til personale og administration faldet med 7,9 mio. kr. svarende til 2 %, og denne udvikling forventes fastholdt i de kommende kvartaler.

”Vi har tidligere meldt strategien ’Nye Veje’ ud. Her er målet, at vi frem til 2021 skal effektivisere og optimere sparekassens basisindtjening ganske betydeligt. Fokus er her i 2019 på omkostningerne, og vi følger den fastlagte plan,” siger Lars Petersson.

Han fortæller, at Sparekassen Sjælland-Fyn samtidig per 30. august tilpasser filialstrukturen i København. Det betyder, at seks af sparekassens i alt otte filialer i København bliver samlet i tre større enheder på Frederiksberg, på Østerbro og i Dragør. Filialsammenlægningen betyder en årlig besparelse på i alt 10 mio. kr.

Lars Petersson forklarer nedlæggelsen af de tre filialer med de skærpede krav til privatkunderne i den såkaldte vækstvejledning.

”I hovedstadsområdet vil der komme mindre aktivitet inden for realkredit og boligfinansiering. Forklaringen er den enkle, at den såkaldte vækstvejledning gør det langt sværere for familier i hovedstadsområdet, der ønsker at købe egen bolig. Vejledningen har fundamentalt ændret præmissen for at drive privatkundefilialer i de områder,” siger Lars Petersson.

Han forklarer, at vejledningen ikke tillader, at landets pengeinstitutter yder lån i til ejerboliger til familier,

hvor hustandsindkomsten kommer fra gennemsnitlige lønmodtagerindkomster, når det drejer sig om boligkøb i hovedstadsområdet.

”Flere familier, studerende og singler må – på grund af den praksis – søge mod lejeboliger, der ikke er omfattet af vækstvejledningen. Konsekvensen er helt naturligt, at sparekassens muligheder for at lave forretninger inden for realkredit og boligfinansiering begrænses. Derfor tilpasser vi nu filialstrukturen en lavere aktivitet i netop hovedstadsområdet. Men jeg vil gerne understrege, at jeg forventer, at vi fortsat vil tage markedsandele også i hovedstaden, fordi denne fundamentale ændring i præmissen for at drive privatkundefilialer i hovedstadsområdet kommer til at gælde alle pengeinstitutter,” siger Lars Petersson.

For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, mobil +45 53 85 07 70.

Halvåret i overskrifter

  • Opjustering af forventningerne til årets resultat før skat meldt ud 22. juli 2019
  • Omkostninger falder 2 %
  • De samlede indtægter stiger 8 %
  • Samlet kreditformidling runder 50 mia. kr. – op 8,3 % y/y
  • Udlån stiger 2,7 % y/y – indlån 4,8 % y/y
  • Nedskrivninger følger forventninger
  • Kursregulering ligger under forventning som følge af høje udtræk
  • Filialsammenlægninger i hovedstadsområdet fra otte til fem – besparelse 10 mio. kr.
Hoved- og nøgletal
1.000 kr.
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Koncernen
Resultatposter
1. halvår 19
Indeks*
1. halvår 18
Netto rente- og gebyrindtægter
557.396
108
514.389
Kursreguleringer
-25.205
-
8.625
Andre driftsindtægter
17.518
232
7.550
Udgifter til personale og administration
354.211
98
362.109
Nedskrivninger på udlån m.v.
11.108
251
4.433
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder
254 15 1.692
Resultat før skat
145.263
111
130.387
Resultat efter skat
126.029
109
115.821