Sommer-status på de finansielle markeder i 2018

Markedschef for Investering Kenn Andersen stiller her skarpt på de første måneder af 2018 og forventningerne til den kommende tid på de finansielle markeder.

kenn og stig ser på investering

Global vækst og handelskrig har trukket en stor del af overskrifterne i den første del af 2018. Retter man blikket mod aktiemarkederne, har året bl.a. været kendetegnet ved både kursfald og kursstigninger, hvorimod renten lægger an til stigninger – men forventeligt kun i begrænset omfang. Udviklingen på de finansielle markeder vil resten af året blive præget af en række eksterne faktorer, hvoraf især en eskalering af handelskrigen vil have en stor effekt.

Global vækst
Global økonomi voksede i 2017 med 3,8 % p.a., og her ca. midtvejs i året forventer bl.a. IMF og OECD en vækst tæt på 4% p.a. for hele 2018. Set i forhold til den gennemsnitlige vækst siden 1980, der har ligget på 3,5 % p.a., så er tempoet i verdensøkonomien forholdsvis højt for tiden, hvilket – alt andet lige – er godt for udviklingen på de finansielle markeder.

Det glædelige budskab er, at vi ser vækst i både Nordamerika, Europa og Emerging Markets – med andre ord; et synkront opsving, der er godt hjulpet af en fortsat lempelig pengepolitik med generelt lave renter og en ekspansiv finanspolitik med blandt andet skatte- og afgiftslettelser, i både USA og Kina.

Risiciene i forhold til global vækst er dog til at få øje på: Handelskrig, stigende renter og stigende oliepriser er alle faktorer, der kan påvirke væksten i nedadgående retning, så vi i 2018 lander tættere på det vækstgennemsnit, vi har set siden 80’erne.

Handelskrigen er et faktum
USA har i første halvår af 2018 indført en række nye toldsatser på import af varer fra henholdsvis Kina og EU, der begge, som modsvar til de nye amerikanske toldsatser, har indført nye toldsatser på varer importeret fra USA. Hen over sommeren er der nærmest ugentligt sket en ny udvikling i omfanget af varegrupper, der er varslet nye toldsatser på, men vi har også eksempler nye frihandelsaftaler – bl.a. mellem EU og Japan.  

Handelskrigen er imidlertid et faktum, og retorik, tweets, varsel af og eventuelle indførsel af toldsatser på et større antal varegrupper vil være toneangivende for, hvordan de finansielle markeder vil udvikle sig i resten af 2018 og formentlig også et godt stykke ind i 2019.

Udfaldet er svært at forudsige, og det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser for omfanget af handelskrigen og dermed også den potentielle påvirkning på global økonomi. Det er værd at bemærke, at der i november skal gennemføres det såkaldte midtvejsvalg i USA. Donald Trump ønsker ganske givet at fremstå som en stærk præsidentkandidat ved midtvejsvalget i november, og vi kan derfor forvente flere stærke, markante og vovede udtalelser frem mod november måned.

Vores forventning er dog, at de involverede parter før eller siden ”kommer til fornuft” og finder løsninger, der betyder fortsat samhandel og gode betingelser for global vækst. Usikkerheden på den korte bane er dog stor og har en stor indvirkning på både aktie-, obligations- og valutakurser.

Aktiemarkederne havde en turbulent start
Året startede turbulent på aktiemarkederne, og som helhed bød 1. kvartal på negative afkast for aktieinvestorer i specielt japanske- og europæiske aktier.

 

En høj pris på de enkelte aktier kombineret med usikkerhed relateret til handelskrig og modstand mod it-giganter(Facebook/Amazon) sendte kurserne nedad på langt de fleste aktiemarkeder.  

2. kvartal blev bedre – specielt på udviklede aktiemarkeder (USA & Europa) – ikke mindst på grund af generelt flotte regnskaber, der viste, at virksomhedernes indtjeningsevne er ganske solid. Amerikanske aktier har givet fine afkast, godt hjulpet af en stigende USD overfor EUR(og DKK), og specielt mindre amerikanske selskaber (Small Cap) har været en god investering i første halvår.

Udsigt til begrænsede rentestigninger
Vi forventer, at den amerikanske centralbank (FED) vil hæve renten yderligere to gange i 2018 – begge gange med 0,25 %. Nøgletal for blandt andet vækst, indkøbschefernes forventninger og det amerikanske arbejdsmarked generelt, understøtter de kommende rentestigninger. Fortsætter den økonomiske vækst og jobskabelse i samme tempo som nu, så er der lagt op til yderligere tre rentestigninger i 2019.

I Europa, herunder Danmark, forventer vi en flad til svagt stigende udvikling i renterne. P.t. ser det ikke ud til, at den europæiske centralbank (ECB) vil justere på de korte renter før sommeren 2019, hvilket bl.a. understøttes af at kerneinflationen i Eurozonen ligger lavt på ca. 1 %.

Emerging markets oplever øget pres
2018 har indtil nu ikke været positivt for EM-landene, hvor frygten for handelskrig, stigende inflation, og styrkelsen af den amerikanske dollar har tvunget en række EM-lande til at hæve renterne i Q2 på grund af pres på deres respektive valuta.

En konsekvens heraf har været, at renten på EM-obligationer i lokale valutaer er steget fra ca. 6 % til 6,7 %. Kombineret med svækkelse de lokale emerging-valutaer i forhold til USD, EUR og DKK har det givet betydelige kurstab på denne type obligationer i de første måneder af 2018.

Forventningerne til resten af 2018
Det altoverskyggende fokus vil fortsat være på udviklingen i den igangværende handelskrig – et ord vi med garanti kommer til se meget mere til i medierne. Som tidligere nævnt, så vil en skarpere retorik og yderligere told lægge en dæmper på væksten og presse både aktiemarkederne og obligationsrenterne ned.

I vores optik er det dog ligeså vigtigt at holde et godt øje med de regnskaber, der præsenteres i andet halvår. Ser vi fortsat en solid udvikling i selskabernes indtjening og ikke alt for dystre forventninger til fremtiden, så er det vores forventning, at der vil blive skabt positive afkast til investorerne. Ser vi derimod faldende indtjening og/eller en nedjustering af selskabernes bud på fremtidig indtjening, vil det have en negativ effekt på aktiemarkedet. Da handelskrigen er toneangivende, er det selv sagt svært at spå om udfaldet.

Afslutningsvist, så nærmer dagen sig, hvor England officielt træder ud af EU. Vi har endnu ikke set de store konsekvenser af ”Brexit”, men forhandlingerne hen over efteråret/vinteren vil give nogle indikationer på, hvor store konsekvenserne potentielt kan blive for specielt europæisk økonomi.  Dette, og meget andet, kaster vi et nærmere blik på, når vi samler op på 2018 ved årsskiftet.