Årsrapport 2020: Robusthed har sikret kunderne gennem Covid-19

Sparekassen Sjælland-Fyn har netop offentliggjort årsregnskabet for 2020. Det viser et resultat efter skat på 228,7 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives en fremgang i basisindtjeningen på 13 pct.

Lars Petersson uden slips Administrerende direktør Lars Petersson udtaler sig om det tilfredsstillende resultat for 2020.

Se selskabsmeddelelse nr. 4/2021

Se årsrapport 2020

Resultatet skal desuden ses i lyset af, at de samlede ledelsesmæssige skøn over hensættelser i løbet af 2020 er øget med 166,6 mio. kr. og således udgør 211,8 mio. kr. pr. 31. december 2020 – svarerende til ca. 1,75 % af sparekassens udlån. Hensættelserne er primært relateret til den usikkerhed, som Covid-19-situationen har medført og er reserveret til eventuelle tab ud fra et forsigtighedsprincip.

”Påvirkningen af Covid-19 på vores kunde- og kreditportefølje har overordnet været begrænset. Det skyldes bl.a., at vores kundeportefølje primært består af private husholdninger samt mindre- og mellemstore erhvervsvirksomheder inden for bl.a. de håndværksmæssige fag. Vi har således heller ikke konstateret væsentlige tab som direkte følge af Covid-19-situationen,” siger administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson.
 
Men han understreger dog samtidig, at der naturligvis har været både erhvervs- og
privatkunder, som økonomisk har været hårdt ramt af situationen omkring Covid-19. Og her er det flotte resultat netop medvirkende til, at det er muligt for sparekassen at hjælpe de kunder, som har haft eller fortsat har brug for en likviditetsmæssig håndsrækning.
 
 ”Den håndsrækning tror vi på, at vi får tifoldigt tilbage i form af stærkere kunderelationer og positive afledte effekter for det samfund, vi er en del af. Sparekassen Sjælland-Fyn har hen over de seneste år opbygget en robusthed, som gør, at vi i øget grad kan fokusere på at hjælpe vores kunder, når kriser som den nuværende rammer. Det er helt centralt i vores DNA, at vi vil være det lokale pengeinstitut, man som kunde kan regne med – både når solen skinner og på regnvejrsdage,” siger Lars Petersson.

De strategiske tiltag slår igennem 
Udover Covid-19 har 2020 bl.a. været præget af stor aktivitet på særligt boligområdet og et fortsat fokus på at eksekvere strategien NYE VEJE, som går ind i sit fjerde og sidste år i 2021.

”Vi går ud af 2020 med et tilfredsstillende resultat og en mere agil organisation, hvor det samlede forretningsomfang per medarbejder er øget betydeligt. Vi har gennemført en række initiativer som et led i den fastlagte strategi, og det ses  såvel indtægts- som omkostningssiden, hvor vi har reduceret vores omkostningsniveau yderligere. I tråd med dette er sparekassens kapitalgrundlag og kapitalprocenter også øget sammenlignet med sidste år. Sparekassens kapitalprocent udgør pr. den 31. december 2020 således 21,8 pct.,” siger Lars Petersson

Han forklarer, at sparekassen – på trods af det stærke resultat – har besluttet ikke at udbetale udbytte til aktionærerne i denne omgang. 

”Vi følger myndighedernes henstilling om tilbageholdenhed med udbetaling af udbytte. I den forbindelse er det væsentligt at nævne, at sparekassen var blandt de  pengeinstitutter, der inden myndighedernes henstilling om tilbageholdenhed, udbetalte udbytte i 2020,” uddyber Lars Petersson.

Fokus på at fastholde de positive takter 
Sparekassen Sjælland-Fyn ser ind i 2021 med forsigtig optimisme og et fokus på at fastholde de positive resultater fra 2020 – både i forhold til de økonomiske resultater og den planlagte strategi.

”Vi har draget en masse erfaringer og tilegnet os nye færdigheder i løbet af et 2020 med mange ubekendte faktorer. Sparekassen står således  et solidt fundament, når vi ser ind i 2021.  Med afsæt i en forventning om, at Covid-19-situationen kommer under kontrol, og at vi kommer til at se et lavere aktivitetsniveau relateret til boligmarkedet, regner vi med at kunne levere en samlet set stigende basisindtjening i 2021. Vores forventninger til resultatet før skat ligger således i niveauet 300–340 mio. kr. i 2021,” siger Lars Petersson.

For yderligere oplysninger kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, mobil +45 53 85 07 70.