Nyheder

Sparekassen har fået en positiv start på 2023

4. May 2023

Sparekassen leverer efter årets første 3 måneder et overskud før skat på 175,2 mio. kr. Efter skat lyder resultatet på 130,9 mio. kr., hvilket forrenter primo egenkapitalen med 12,7 %. Resultatet dækker bl.a. over stigende renteindtægter, faldende gebyr- og provisionsindtægter samt en positiv udvikling i nedskrivninger - sidstnævnte som følge af, at sparekassens kunder over en bred kam stadig har stærke økonomier.

Læs kvartalsrapport 1. kvartal 2023
Læs selskabsmeddelelse nr. 10/2023

Stigende netto renteindtægter

Sparekassens netto renteindtægter lyder i første kvartal af 2023 på 190,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 44,0 mio. kr., svarende til 30 % i forhold til første kvartal 2022. Den positive udvikling skyldes bl.a., at sparekassen igen får et positivt afkast af sit store indlånsoverskud hos Nationalbanken og stigende renteindtægter fra udlån.

”Efter en næsten 10 år lang periode med negative renter er vi tilbage i et historisk set mere normalt rentemiljø, og det gavner vores renteindtægter. Vi får igen gavn af den overskudslikviditet, vi har stående hos Nationalbanken, ligesom stigningen i det generelle renteniveau betyder, at vi ser stigende renteindtægter fra vores udlånsmasse. Det betyder også, at vi samlet går i plus, selvom vi bl.a. har indført positiv rente på en række af vores indlånskonti, så kunderne også får et afkast af deres opsparinger,” siger adm. direktør Lars Petersson.

Fortsat god kundetilgang

Det generelt højere renteniveau har også sat sig i boligmarkedet, hvor handelsaktiviteten er faldet. Den lavere aktivitet påvirker sparekassens gebyr- og provisionsindtægter, der falder med 11,1 mio. kr., svarende til 6 % i forhold til første kvartal 2022. Tilsvarende ses der et lille fald i sparekassens udlån, men den samlede kreditformidling fastholdes på 60,2 mia. kr., svarende til samme niveau som ved udgangen af første kvartal 2022. Tallene dækker over en fortsat god kundetilgang, herunder særligt på erhvervsområdet, hvor bl.a. formidlingen af realkreditlån via DLR Kredit er steget med 5 % de seneste 12 måneder.

”Helt i tråd med vores anbefalinger har mange af vores kunder valgt at udnytte de store renteændringer på realkreditområdet til at omlægge deres lån og indfri eventuel bankgæld. Det har gjort et lille indhug i vores lånebog, mens vores formidling af finansiering til privatboliger og erhvervsejendomme ligger på samme niveau som ved udgangen af første kvartal 2022. Tallene dækker således også over, at kerneforretningen fortsat udvikler sig positivt, og at vi bl.a. oplever en god tilgang af nye erhvervskunder både på Sjælland og på Fyn,” uddyber Lars Petersson.

Kundernes økonomier viser stadig god styrke

Generelt har sparekassen blikket rettet mod kunderne, hvis økonomier – på trods af de seneste mange måneders øgede udgiftsposter som følge af bl.a. den høje inflation – stadig viser god styrke. Kreditkvaliteten er således fortsat god, og sparekassens nedskrivninger udvikler sig tilsvarende også positivt. Sparekassen tilbagefører således 1,8 mio. kr. fra nedskrivningsposten på udlån m.v. i første kvartal af året.

Sparekassen fastholder dog de ledelsesmæssige reservationer til eventuelle tab på et relativt højt niveau, hvilket er udtryk for en fortsat forsigtig tilgang i forhold til bl.a. de samfundsøkonomiske prognoser.

”Vores kunder har været og er fortsat gode til at spare op. Den gode opsparingskraft betyder, at de har kunne håndtere de generelt højere leveomkostninger, uden at det er gået ud over betalingsevnen. Tilsvarende har vi det godt med at lægge til side til dårligere tider. Der er fortsat usikkerhed om, hvordan bl.a. den europæiske økonomi vil udvikle sig som følge af den geopolitiske situation, hvor krigen i Ukraine naturligt har stor betydning, og derfor tager vi stadig vores forbehold,” lyder det fra Lars Petersson.

Eksekveringen af ”Mod nye mål” er undervejs

Sparekassen arbejder stadig målrettet med eksekveringen af strategien ”Mod nye mål”, som skal styrke sparekassen yderligere frem mod udgangen af 2025. Som et led heri har sparekassen bl.a. defineret en målsætning om at sænke omkostningsprocenten til under 50 % senest fra regnskabsåret 2026. Det arbejde forløber som planlagt, og sparekassens omkostningsprocent falder således med 2 %-point fra 60,9 % ved udgangen af 2022 til 58,9 % ved udgangen af første kvartal af 2023.

”Vi lykkes med de tiltag, vi har iværksat for – både på den korte og på den lange bane – at sikre en bedre balance mellem vores indtægter og omkostninger. Vi optimerer vores processer og har en omkostningsbevidst tilgang til vores drift, samtidig med at vi investerer i tiltag, der skal styrke vores konkurrence- og indtjeningskraft yderligere. Udbyttet af indsatsen ses allerede på vores omkostningsprocent, der tager endnu et nøk nedad. Det er meget positivt og bekræfter os i, at vi er på rette vej,” uddyber Lars Petersson.

Forventninger til 2023

Nationalbanken har også i 2023 lavet renteforhøjelser for at sætte en dæmper på den fortsat høje inflation. Sparekassen forventer på den baggrund, at den positive udvikling i nettorenteindtægterne vil fortsætte. Sammenholdt med fortsat tilgang af nye kunder og den fortsat positive udvikling i kreditkvaliteten opjusterede sparekassen tidligere på året forventningerne til årets resultat før skat til niveauet 550–650 mio. kr.

Perioden i overskrifter

  • Primo egenkapitalen forrentes svarende til 17,0 % p.a. før skat.
  • Kapitalprocenten udgør 23,9 %.
  • Netto rente- og gebyrindtægterne stiger 15 %.
  • Basisindtjeningen stiger 20 %.
  •  Indlån stiger 5 % og udgør 20,8 mia. kr.
  • Tilbageførsel på 1,8 mio. kr. på nedskrivningsposten.
  • Forventningerne til årets resultat før skat er i henhold til selskabsmeddelelse nr. 9 hævet fra niveauet 500-600 mio. kr. til 550-650 mio. kr.

Kontaktinformation
For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen på mobil: 53 85 07 70.