Gør brug af din Mastercard forsikring

Hvordan er du forsikret med dit Mastercard?
De forskellige typer Mastercard har forskellige forsikringer tilknyttet, som dækker forskellige skader i forskellige grader.

Sammenlign de forskellige korttyper
Læs forsikringsbetingelserne for dit Mastercard 

Medicinsk forhåndsvurdering 
En medicinsk forhåndsvurdering fortæller dig, om din kroniske eller nuværende sygdom også vil være dækket på din rejse, hvis du får brug for behandling.

Læs mere eller bliv forhåndsvurderet på www.sos.eu

Akut hjælp på rejsen
Hvis skaden er sket, og du har brug for akut assistance, skal du straks henvende dig til:

SOS International A/S
Adresse: Nitivej 6, 2000 Frederiksberg

Telefon: (+45) 70 10 50 50 (døgnet rundt)
Telefax: (+45) 70 10 50 56

Anmeldelse af skade
Anmeldelse af skader kan både ske online eller skriftligt via anmeldelsesblanket til Privatsikring.

Anmeld skade online

Hvis du vil sende blanketten via almindelig post sammen med alle relevante bilag skal du sende den til:

Privatsikring A/S
Adresse: Gammel Kongevej 60, 1790 København V
E-mail: rejse@privatsikring.dk

Hent skadeanmeldelsesblanket 

Hvilke bilag du skal vedlægge afhænger af skaden. Herunder kan du læse mere om, hvad du skal vedlægge de forskellige skadestyper.

 

 • Anmeldelse af afbestilling

  For at benytte din afbestillingsforsikring, skal du hurtigst muligt kontakte rejsearrangøren og få afmeldt rejsen. Hent og udfyld straks derefter skadeblanketten og send den sammen med følgende dokumentation til Privatsikring:

  • Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav, vedlagt vilkårene for købet af rejsen
  • Dokumentation for afholdte udgifter til transport, leje af feriebolig, planlagte aktiviteter mv. samt dokumentation for, at disse udgifter ikke kan refunderes
  • Ubenyttede flybilletter, busbilletter eller lignende
  • Lægeerklæring og kopi af lægejournal, der udførligt beskriver behandlingsforløbet samt evt. dødsattest – kun ved akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald
  • Kopi af politianmeldelse – kun ved indbrud, brand eller bedrageriske handlinger
  • Kopi af rapport fra redningsselskab – kun ved væsentlig skade som følge af brand, storm, oversvømmelse eller eksplosion
 • Anmeldelse af flyforsinkelse

  Ved anmeldelse af flyforsinkelse skal du fremsende skadeanmeldelsesblanketten udfyldt, flybillet, oplysning om flynummer, afgangssted og destination, flyselskabets rapport om forsinkelse samt originale kvitteringer til Privatsikring.

 • Anmeldelse af forsinket fremmøde og indhentning af rejserute

  Efter hjemkomst indsendes skadeanmeldelse til Privatsikring. For at sikre en korrekt behandling af sagen vedlægges information om eventuel tilsvarende forsikring i andet selskab. Sikrede er forpligtet til at levere eksempelvis ubenyttede flybilletter, regninger samt rejseplan (alle i originale bilag).

 • Anmeldelse af baggageforsinkelse

  Ved anmeldelse af bagageforsinkelse skal du fremsende skadeanmeldelsesblanketten udfyldt, flybillet, flyselskabets PIR-rapport om forsinkelsen og tidspunktet for bagagens udlevering til sikrede og originale kvitteringer for afholdte udgifter til Privatsikring.

 • Anmeldelse af mistet baggage

  Efter hjemkomst indsendes udfyldt skadeanmeldelse til Privatsikring sammen med dokumentation for de mistede genstande.

  Ved anmeldelse af bortkomst af hele bagagen, tyveri af effekter fra bagagen og beskadigelse henvises til flyselskabets hjemmeside for regler for indskrevet bagage. Vær opmærksom på, at flyselskaberne har regler for, hvad der må pakkes ned i bagagen af værdigenstande, elektronisk udstyr, madvarer mm. Sammen med anmeldelsen skal flyselskabets PIR-rapport vedlægges.

  Opdages tyveri, bortkomst eller beskadigelse af bagage efter ankomst til destinationen eller hjemkomst, skal flyselskabet/lufthavnen kontaktes med henblik på at få tilsendt en bekræftelse på, at skaden er sket, mens bagagen var i flyselskabets varetægt.

 • Anmeldelse af rejseulykke

  Efter hjemkomst indsendes skadeanmeldelse til Privatsikring.

 • Anmeldelse af sygdom og hjemtransport

  I tilfælde af skade skal underretning straks ske til SOS International. Efter hjemkomst ind-sendes udfyldt skadeanmeldelse til Privatsikring sammen med dokumentation for ekstraudgifter, lægeerklæring fra den behandlende læge på rejsen samt øvrig information, som er relevant for behandling af skaden.

 • Anmeldelse af sygeledsagelse

  I tilfælde af skade skal underretning straks ske til SOS International, som afgør, om og hvordan sygeledsagelse kan foretages.

  Efter hjemkomst indsendes udfyldt skadeanmeldelse til Privatsikring sammen med dokumen-tation for ekstraudgifter, lægeerklæring fra den behandlende læge på stedet samt øvrig information, som er relevant for behandling af skaden.

 • Anmeldelse af rejseafbrydelse

  I tilfælde af skade skal underretning straks ske til SOS International, som afgør, om og hvordan hjemrejse kan foretages.

  Efter hjemkomst indsendes udfyldt skadeanmeldelse til Privatsikring sammen med dokumentation for hjemkaldelsen samt for ekstra rejseudgifter.

  • Ved hospitalsindlæggelse eller dødsfald indsendes kopi af lægejournal, der udførligt beskriver behandlingsforløbet samt evt. dødsattest.
  • Ved indbrud, brand eller bedrageriske handlinger indsendes en politirapport som dokumentation.
  • Ved væsentlig skade som følge af brand, storm, eksplosion eller oversvømmelse ind-sendes dokumentation for skaden og dennes omfang, f.eks. i form af rapport fra redningsselskab.
 • Anmeldelse af tilkaldelse

  I tilfælde af skade skal underretning straks ske til SOS International, som afgør, om og hvordan pårørende kan tilkaldes.

  Efter hjemkomst indsendes udfyldt skadeanmeldelse sammen med dokumentation for rejseudgifter, ophold mv. til Privatsikring.

 • Anmeldelse af overfald

  Efter hjemkomst indsendes udfyldt skadeanmeldelse til Privatsikring sammen med politirapport. Sikrede må sandsynliggøre, at skaden er dækningsberettiget, f.eks. i form af vidneudsagn, skadestuerapport eller lignende.

 • Anmeldelse af erstatningsdøgn

  Skaden anmeldes til Privatsikring efter hjemkomsten. Erstatningspligten er betinget af, at sikrede selv fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose samt oplysning om varigheden af sengeleje/lægeordineret ro og hvile i og omkring ferieboligen.

  Ved rejseafbrydelse er det en betingelse, at Privatsikring får tilsendt acceptabel dokumentation, hvis Privatsikrings læge ikke på forhånd har godkendt hjemtransporten/hjemrejsen.

  Lægeerklæring og dokumentation for afholdte udgifter indsendes til Privatsikring.

 • Anmeldelse af udvidet reklamationsret

  Den udvidet reklamationsret dækker funktionsfejl opstået som indefra kommende skader. Du skal have købt produktet på kortet før forsikringen dækker, og den dækker kun produkter købt i Danmark.

  Til brug for anmeldelse af forlænget produktforsikring skal du bruge nedenstående blanket.

  Hent blanket til forlænget produktforsikring

 • Anmeldelse af købsforsikring

  Købsforsikringen dækker tyveri og skader på genstande i op til 60 dage fra købsdato (afhængig af kort). Du skal have købt produktet på kortet før forsikringen dækker, og den dækker kun produkter købt i Danmark.

  Til brug for anmeldelse af købsforsikring skal du bruge nedenstående blanket.

  • Ved tyveri o. lign., hvilket skal anmeldes til politiet indenfor 48 timer, skal fremsendes original politirapport, original kvittering på købet og dokumentation for, at genstanden er betalt med et Mastercard.
  • I forbindelse med overfald indsendes en lægeerklæring eller skriftlig vidneerklæring, som beskriver omstændighederne ved overfaldet med dato og underskrift, eller ethvert andet bevis på tyveriet.

  Hent blanket til anmeldelse af købsforsikring

 • Anmeldelse af ID-Tyveri

  Forsikringen mod ID-tyveri giver bl.a. juridisk assistance, hvis du rammes af ID-tyveri.

  Til brug for anmeldelse af skade på forsikringen ID-Tyveri skal du bruge nedenstående blanket samt dokumentere følgende.

  • Kontakte betalingsudsteder(e), banker, myndigheder og andre, der er relevante at underrette i forbindelse med det pågældende ID-tyveri, straks når sikrede har fået kendskab til ID-tyveriet.
  • Indgiv politianmeldelsen snarest muligt efter, at sikrede har fået kendskab til ID-tyveriet. Dokumentation herfor skal vedlægges skadeanmeldelsen.
  • Udfylde en skadeanmeldelse.
  • Foretage et hvert skridt, der er egnet til at forhindre yderligere misbrug af sikredes stjålne ID.

  Hent blanket til anmeldelse af ID-Tyveri

 • Anmeldelse af skade på forsikringen Websafe

  Websafe giver bl.a. juridisk- og praktisk assistance, i tilfælde af, at du, din ægtefælle/samlever eller dine børn krænkes på nettet. 

  Til brug for anmeldelse af skade på forsikringen Websafe skal du bruge nedenstående blanket samt dokumentere følgende.

  • Printe et tydeligt billede af den krænkende information, som er verificeret med sikredes underskrift og er i overensstemmelse med den digitale information.
  • Den internetadresse (URL), hvoraf informationen fremgår.
  • Beskrivelse af, hvorfor informationen er krænkende.
  • Information om, hvem der har publiceret information/ udført krænkelse, hvis denne er kendt af skadelidte.
  • Kopi af politianmeldelsen.
  • Information om, hvorvidt skadelidte har kontaktet personen eller personerne bag krænkelsen. Hvis ja, beskrivelse af deres svar.
  • Information om, hvorvidt skadelidte har kontaktet den ansvarlige serviceudbyder, hvor den krænkende information ligger (eksempelvis Facebook, Twitter, Instagram eller YouTube).

  Hent blanket til anmeldelse af skade på Websafe

Mulighed for tilkøb af forsikringer

Du kan forlænge din rejseforsikring og forhøje afbestillingssummen, hvis du har behov for det.

Vi har i samarbejde med Privatsikring udarbejdet en elektronisk løsning, hvor du på egen hånd kan bestille og betale udvidelse af eksisterende dækninger.

Du skal blot vælge korttype, antal personer, rejseperiode og rejsens pris. Herefter beregnes prisen, og du bekræfter og betaler online for udvidelsen direkte til Privatsikring. Efterfølgende modtager du en e-mail med en bekræftelse af købet.

Gå til bestillingssiden

Mastercard Standard Mastercard Guld Mastercard Platinum
Pris pr. person pr. ekstra dag ej muligt ca. 23 kr. ca. 33 kr.
Pris pr. 1.000 kr. som afbestillingsforsikringen ønskes forhøjet med ca. 40 kr. ca. 40 kr. ca. 40 kr.

Spørgsmål til forsikringerne

Hvis du har spørgsmål til forsikringerne, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Kontakt din rådgiver eller lokale filial

SOS International og Privatsikring besvarer ikke spørgsmål.